Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 3D Printed Roermond georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en 3D Printed Roermond gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Dag: Kalenderdag.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van 3D Printed Roermond in haar webwinkel en op alle tussen de consument en 3D Printed Roermond aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.


3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van 3D Printed Roermond langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3D Printed Roermond onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 3D Printed Roermond treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal 3D Printed Roermond daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 3D Printed Roermond kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 3D Printed Roermond op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat 3D Printed Roermond vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij 3D Printed Roermond en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien 3D Printed Roermond een bestelling of aanvraag weigert, deelt 3D Printed Roermond dit onmiddellijk mee aan de consument.


4. HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 3D Printed Roermond gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 3D Printed Roermond niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


5. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.


6. BETALING

6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
• iDEAL (SSOW)
• Paypal
• Overboeking, betalingen moeten zo snel mogelijk over worden gemaakt op rekeningnummer NL60 RABO 0338 6295 64, ten name van “3D Printed Roermond” te Roermond o.v.v. je ordernummer.
3D Printed Roermond kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
6.2 In het geval dat met 3D Printed Roermond een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. 3D Printed Roermond is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
6.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die 3D Printed Roermond als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.5 In geval van niet-tijdige betaling is 3D Printed Roermond bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.


7. LEVERING

7.1 3D Printed Roermond verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 1-3 werkdagen vanaf de besteldatum.
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.
7.3 3D Printed Roermond is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
7.4 Onthoud dat er speciale voorwaarden gelden voor gepersonaliseerde producten. Omdat deze speciaal voor u op maat zijn gemaakt, kunt u deze producten onder deze vrijwillige retourgarantie niet retourneren, behalve in het geval van productiefouten.


8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd en 14 dagen, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon (per email) retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt 3D Printed Roermond zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
8.4 Ruilen is niet mogelijk. Gepersonaliseerde producten speciaal voor u op maat zijn gemaakt, kunt u deze producten niet retourneren, behalve in het geval van productiefouten.


9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van 3D Printed Roermond tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 3D Printed Roermond staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 3D Printed Roermond is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 3D Printed Roermond.
10.3 Indien 3D Printed Roermond, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die 3D Printed Roermond aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. 3D Printed Roermond behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
10.6 De consument is gehouden 3D Printed Roermond te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen 3D Printed Roermond. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.


11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is 3D Printed Roermond niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


12. PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijker tijd toestemming aan 3D Printed Roermond zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. 3D Printed Roermond gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door 3D Printed Roermond worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
12.3 3D Printed Roermond zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 3D Printed Roermond is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 GESCHILLEN: De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar 3D Printed Roermond. Bereikbaar van maandag t/m zondag van 9:00 -20:00 uur. Het e-mailadres van de klantenservice is info@3d-printed.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
13.3 BEDRIJFSINFORMATIE: 3D Printed Roermond is gevestigd te Roermond en is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer: KVK 88916316